Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną wersja z dnia 6 października 2017 roku

 1. Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 • Sprzedawca – ProductLabs OU z siedzibą w Tallinie, Estonia ul Sepapaja 6, wpisany do Estońskiego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 14325243, NIP  EE102003594 dostarczający Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 • Użytkownik ­– usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.
 • Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną praca.uxlabs.pl oraz pracaux.pl.
 • Usługi – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym publikacje ogłoszeń o pracę.
 • Potwierdzenie Realizacji – zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Usługi.
 • Dostarczanie Usług – świadczenie Usług.
 • Mail – adres poczty elektronicznej;
 • Strony– Sprzedawca i Użytkownik

2. Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie.
  Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie.
  Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią.
 5. Do Dostarczania Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 7. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 8. Wszystkie ogłoszenia, przed publikacją, przechodzą przez etap moderacji i potwierdzenia.
 9. Publikacja ogłoszeń w serwisie jest bezpłatna.
 10. Wyróżnienie ogłoszenia odbywa się po zweryfikowaniu ich treści.
 11. W sytuacji zduplikowania ogłoszenia (pojawieniu się jednej ofert więcej niż raz (od jednego lub więcej autorów) lub jego niezgodności z tematyką projektowania/badań/analityki/designu właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do ukrycia ogłoszenia..
 12. Standardowy czas życia ogłoszenia wynosi 30 dni.
 13. Każdy użytkownik może opublikować dowolną ilość ogłoszeń.

3. Rodzaj i zakres działalności

Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (świadczeniu) Usług za pośrednictwem Serwisu w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet polegające na wyświetlaniu i publikowaniu ogłoszeń o pracę.

4.  Zawarcie Umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Usług. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 2. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika przez 14 dni od chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Użytkownika adres mailowy. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji.
 3. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.
 4. Jeżeli świadczenie polega naprzekazywaniu i odbieraniu treści za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet wówczas umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje przez skuteczną moderację jego ogłoszenia, jego publikację  i/lub jego opłacenia.

5. Składanie Zamówienia

 1. Składanie zamówienia następuje poprzez:
 2. Poprzez utworzenie konta w Serwisie – Zarejestrowanie Użytkownika, a jeżeli Użytkownik jest już zarejestrowany – zalogowanie się w Serwisie;
 3. wybór Usługi oferowanej w Serwisie;
 4. wysłanie zamówienia w formie elektronicznej ze strony Serwisu, lub przesłanie zamówienia na adres e-mail: admin@pracaux.pl
 5. w przypadku przystąpienia do odbioru świadczenia online, o którym mowa w §4 ust. 4 złożenie zamówienia następuje z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje przez naciśnięcie przycisku Zamawiam/Order.
 6. W potwierdzeniu otrzymania zamówienia zostanie wysłany unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia.

6. Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. W przypadku przystąpienia do odbioru świadczenia online, o którym mowa w §4 ust. 4realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia.Szczegółowe zasady realizacji zamówień na określone Usługi zawarte są w opisach danej Usługi.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Usługi, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej.
  Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

8. Dostawa Usługi

 1. Zamówione Usługi zostaną dostarczone w sposób wskazany w procesie zamówienia lub wiadomości e-mail, o którym mowa w §5 ust. 1, że sposób ich dostarczenia wynika ze specyfiki świadczonej Usługi. W tym ostatnim wypadku dostarczenie odbywa się w sposób właściwy dla danej Usługi.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi poprzez:
 3. przesłanie danych niezbędnych do korzystania z danej Usługi w mailu na adres poczty elektronicznej Użytkownika w terminie 7 dni od opłacenia usługi przelewem bankowym;
 4. w przypadkach, o których mowa w §4 ust. 4 – skorzystanie z wybranego przez Strony i właściwego dla danej Usługi opcji i opłacenie jej (jeśli występuje taka konieczność);
 5. wybranie właściwej opcji w Panelu Użytkownika.

9. Odstąpienie

 1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie dziesięciu od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

10. Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. włączona obsługa Cookies i JavaScript
 4. przeglądarka iinternetowa
 • Mozilla Firefox w wersji co najmniej 55.0.3
 • Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0
 • Google Chrome w wersji 61.0.3

5. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

11. Polityka plików cookies

 1. Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.
 2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plikówUżytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies, po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 7. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 8. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 9. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 10. dostarczania Użytkownikowi treści bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 11. W ramach serwisu możliwe jest używanie następujących rodzajów plików cookies:

Google Analytics, serwis analityczny dostarczanego przez firmę Google, Inc. Google Analytics, który tworzy ciasteczko w celu oszacowania twojego wykorzystania naszej witryny i opracowuje dla nas statystyki aktywności na witrynie.

NazwaOpisCzas życia
_utmaLosowo tworzona wartość używana do określenia unikalnej ilości użytkowników serwisu.2 lata
_utmbLosowo tworzona wartość (wraz ciasteczkiem _utmc) do wyliczenia średniego czasu spędzanego przez użytkowników na naszej stronie.30 minut
_utmcLosowo tworzona wartość (wraz z ciasteczkiem _utmb) do wyliczenia, kiedy zamykana jest przeglądarka.do zamknięcia przeglądarki
_utmzLosowo tworzona wartość i informacja, w jaki sposób użytkownik osiągnął stronę (np. bezpośrednio, odnośnik, płatne wyniki wyszukiwania).6 miesięcy
GDS_successEvents
GDS_analyticsTokens
Pliki służące do określenia jak użytkownicy wykorzystują serwis i w czy osiągają zakładane cele4 miesiące

Serwis Facebook, wykorzystywany dla promocji funkcji społecznościowych, przechowuje informacje w plikach ciastek z następującymi informacjami.

NazwaOpisCzas życia
localePlik zawiera informację o języku, używanym przez użytkownika w serwisie Facebook7 dni
datrWg serwisu Facebook celem użycia ciasteczka jest zachowanie spójności i bezpieczeńswa, oraz zapewnienia dodatkowego sposobu identfikacji i autoryzacji użytkownika w serwisie, niezależnie od podawania przez niego danych takich jak login i hasło.2 lata
reg_fb_gatePlik zachowuje informację o pierwszej stronie odwiedzonej w obrębie serwisu Facebook.do zamknięcia przeglądarki
reg_fb_refPlik zachowuje informację o ostatniej stronie odwiedzonej w obrębie serwisu Facebook.do zamknięcia przeglądarki

Firma Facebook zachowuje informacje gromadzone przez mechanizm ciasteczek na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Facebook może także przekazać te informacje osobom trzecim, jeśli będzie to wymagane prawem lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Facebooka.

Prosimy odwiedzić https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/cookies w celu uzyskania dodatkowych informacji o polityce przechowywania danych w serwisie Facebook.

 1. W ramach prac związanych z udoskonalaniem serwisu i badaniami użyteczności, wykorzystujemy następujące serwisy:
 1. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
 2. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji.

12. Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę (o ile wybrana przez Użytkownika usługa nie jest darmowa).
 2. Ceny i inne istotne warunki związane z Usługą są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny zawierają podatek VAT. Szczegóły dotyczące ceny znajdują się pod linkiem http://praca.uxlabs.pl/ceny.
 3. Użytkownik jest uprawniony do dokonania przedpłaty należnej Ceny.
 4. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3 zapłata następuje w przy lub po dostarczeniu Usługi lub wystawieniu faktury lub rachunku w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 5. Zapłata jest możliwa w formie:
  • przelewem na konto DE92 7001 1110 6050 3025 02,
  • płatności przy użyciu serwisu PAYU,
  • płatności przy użyciu serwisu TPAY (transferuj.pl),
  • płatności przy użyciu serwisu PayPal.
 6. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 7. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
 8. Jeżeli Użytkownik zgłosi w mailu wysłanym adres info@productlabs.guru żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.

13. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
 • pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres PRODUCTLABS OÜ, Sepapaja tn 6, Tallinn 15551, Estonia
 • oświadczenie woli w postaci elektronicznej,
 • skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres info@productlabs.guru
 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie / Usługi nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

14. Polityka Prywatności

 1. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem Usług.
 2. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącznie w celach realizacji Zamówienia Usługi, po złożeniu stosownych zgód.
 3. Użytkownik wraża zgodę niniejszym i poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2 oraz w ust. 3, co następuje poprzez zaakceptowanie pól typu checkbox w procesie rejestracji, które znajdują  pod linkiem https://praca.uxlabs.pl/login
 4. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do Dostarczenia Usługi.
 5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych -Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.
 7. Użytkownik wraża zgodę i udostępnia swój mail niniejszym oraz poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody co następuje poprzez wypełnienie pól w procesie Zamawiania usługi (rejestracja), poprzez uzupełnienia pola formularze znajdują się pod linkiem https://praca.uxlabs.pl/login również w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających wyłącznie na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych dotyczących usług Sprzedawcy, podlegających zamówieniu.
 8. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 9. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
 10. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 11. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 12. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo:
 14. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcę;
 15. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcą;
 16. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcy.
 17. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
 18. Dane, o których mowa w ust. 8 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia i po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte przez Sprzedawcę.

14. Własność intelektualna

 1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

15. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
 2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także inne obowiązujące przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.