Ta oferta pracy nie jest już aktualna!

Projektant UX

Janmedia Interactive Sp. z o.o. Etat  Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska

Opis oferty pracy

Umiesz być prze­wod­ni­kiem w świe­cie uży­tecz­no­ści? Ch­cesz współ­two­rzyć roz­wią­za­nia uży­wa­ne przez ty­sią­ce lu­dzi? Do­łącz do ze­spo­łu pio­nie­rów UX w Pol­sce.

Ra­zem bę­dzie­my:

 • ana­li­zo­wać wy­ma­ga­nia klien­ta,
 • bu­do­wać ar­chi­tek­tu­rę in­for­ma­cji apli­ka­cji i ser­wi­sów WWW,
 • pro­jek­to­wać in­te­rak­cje z użyt­kow­ni­ka­mi,
 • re­da­go­wać au­dy­ty eks­perc­kie, ana­li­zo­wać kon­ku­ren­cję i opra­co­wy­wać wy­tycz­ne pro­jek­to­we,
 • two­rzyć i te­sto­wać z użyt­kow­ni­ka­mi pro­to­ty­py i dzia­ła­ją­ce pro­duk­ty,
 • przy­go­to­wy­wać ra­por­ty z ba­dań i ana­liz,
 • pro­wa­dzić szko­le­nia z Usa­bi­li­ty i UX,
 • ko­mu­ni­ko­wać się z klien­tem,
 • współ­two­rzyć ser­wis www.we­bu­sa­bi­li­ty.pl,
 • ak­tyw­nie brać udział w pro­ce­sie ofer­to­wym.

We­dług nas jest to sta­no­wi­sko dla ko­goś, ko­go ce­chu­je:

 • mi­ni­mum rocz­ne do­świad­cze­nie ana­li­tycz­ne, ba­daw­cze i pro­jek­to­we z za­kre­su uży­tecz­no­ści,
 • zna­jo­mość me­to­dyk, tech­nik i pro­ce­sów pro­jek­to­wych zwią­za­nych z uży­tecz­no­ścią,
 • do­świad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu pro­to­ty­pów pro­duk­tów in­te­rak­tyw­nych,
 • zna­jo­mość na­rzę­dzi do pro­jek­to­wa­nia (np. Axu­re),
 • bar­dzo do­bra zna­jo­mość tech­no­lo­gii in­ter­ne­to­wych i bie­żą­cych za­gad­nień zwią­za­nych z web de­sign,
 • zdol­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­ne i in­ter­per­so­nal­ne,
 • umie­jęt­ność pra­cy w ze­spo­le i or­ga­ni­za­cji cza­su pra­cy,
 • su­mien­ność i za­an­ga­żo­wa­nie w wy­ko­ny­wa­ne pra­ce.

U kan­dy­da­tów szu­ka­my tak­że:

 • do­świad­cze­nia w prze­pro­wa­dza­niu te­stów z użyt­kow­ni­ka­mi,
 • ak­tyw­ne­go uczest­nic­twa w spo­łecz­no­ściach spe­cja­li­stów uży­tecz­no­ści,
 • bar­dzo do­brej zna­jo­mo­ści ję­zy­ka an­giel­skie­go.

Ofe­ru­je­my:

 • za­trud­nie­nie w ra­mach umo­wy o pra­cę (chy­ba, że wo­lisz ina­czej),
 • czyn­ny udział w bu­do­wa­niu stra­te­gii dla na­szych klien­tów,
 • re­al­ny wpływ na spo­sób, w ja­ki bę­dziesz re­ali­zo­wać za­da­nia,
 • nie­kor­po­ra­cyj­ną at­mos­fe­rę pra­cy,
 • cie­ka­we wy­zwa­nia,
 • do­dat­ko­we skład­ni­ki wy­na­gro­dze­nia uza­leż­nio­ne od efek­tów pra­cy,
 • du­żą od­po­wie­dzial­ność i sa­mo­dziel­ność w pro­wa­dzo­nych dzia­ła­niach.

 

Sko­rzy­staj z na­sze­go for­mu­la­rza:

https://www.janmedia.pl/kariera/UX_specialist.xml

i wy­ślij nam swo­je CV.

 

1169 total views, 1 today Drukuj ofertę pracy