Ta oferta pracy nie jest już aktualna!

Audytor techniczny dostępności

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Elastyczna  Warszawa, mazowieckie, Polska

Opis oferty pracy

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację umowy zlecenia dotyczącej świadczenia usług audytora technicznego w ramach realizacji projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” realizowanego w ramach Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytora technicznego polegających na przeprowadzaniu audytów dostępności serwisów WWW objętych projektem oraz doradztwie we wdrażaniu rekomendacji wypracowanych w ramach przeprowadzonych audytów.

Podstawą realizacji projektu jest umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.06-00-066/12/00.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Adres strony internetowej:

3. Projekt, którego dotyczy zapytanie:

„Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową partnerską nr 2012/09/320 z dnia 17 września 2012 r.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Audytor techniczny odpowiadać będzie za: przeprowadzanie audytów dostępności serwisów WWW objętych projektem, współpracę z zespołem testerów dostępności, opracowywanie raportów z badań (część techniczna + część z wynikami testów użytkowników), doradztwo dla audytowanych instytucji wspierające wdrożenie rekomendacji zawartych w raportach z badań.

Głównym zadaniem audytora, będzie efektywne wspieranie 36 beneficjentów projektu w dostosowaniu ich serwisów internetowych. Na skutek prowadzonego przez audytora wsparcia, w minimum 22 serwisach muszą zostać usunięte bariery w jego dostępności dla osób niepełnosprawnych. Cel ten musi zostać osiągnięty w trakcie trwania projektu. Zadanie to będzie realizowane poprzez stały, bezpośredni kontakt audytora z audytowanymi instytucjami projektu, doradztwo oraz przekonywanie o słuszności działań na rzecz dostosowania serwisów internetowych i propagowanie wiedzy o dostępności.

Usługi audytorskie świadczone będą w okresie realizacji projektu – tj. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Średni miesięczny wymiar godzin – 160.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV):

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

6. Zadania po stronie Wykonawcy:

 1. kompleksowa obsługa audytowanych w projekcie instytucji (wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia),
 2. wykonywanie audytów eksperckich badanych serwisów,
 3. współpraca z zespołem testerów wykonujących testy użytkowników,
 4. opracowywanie raportów zbiorczych z wykonanych audytów,
 5. wykonywanie audytów weryfikujących,
 6. stała komunikacja z właścicielami audytowanych serwisów i wspieranie ich we wdrażaniu dostępności,
 7. szkolenie przedstawicieli audytowanych instytucji w zakresie dostępności,
 8. realizacja wskaźnika: 22 serwisów z 36, za które odpowiedzialny jest audytor, likwiduje bariery w dostępie do informacji i funkcjonalności.

7. Zadania po stronie Zamawiającego:

 • bieżące wsparcie techniczne w realizowanych audytach i doradztwie,
 • wsparcie w rozwiązywaniu kryzysów i utrudnień w pracy przy obsłudze audytowanych instytucji,
 • udostępnienie dostosowanego sprzętu do pracy.

8. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin: Zleceniodawca przewiduje świadczenie usług na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenia) od dnia zawarcia umowy – w okresie 16 września 2013 — 31 sierpnia 2014 r.

Miejsce: zgodnie z formą umowy, świadczenie usługi może się odbywać poza siedzibą Zamawiającego. Zamawiający w razie potrzeby udostępnia sprzęt i miejsce do świadczenia usługi w swojej siedzibie przy ul. Dzielnej 1 w Warszawie.

9. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Kryterium 1

Cena ofertowa netto za godzinę wykonywania usługi — 40pkt.

Kryterium 2

Wynik testu kwalifikacyjnego — 60 pkt.

Ocena ofert nastąpi poprzez analizę i porównanie cen ofert złożonych przez Oferentów oraz na podstawie przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Na tej podstawie zostanie wyliczona liczba punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy, która stanowić będzie ocenę końcową.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Max 100 pkt.

W przypadku uzyskania największej liczby punktów przez dwóch lub więcej Oferentów — pierwszeństwo w wyborze będzie miał Oferent z niepełnosprawnością.

10. Sposób obliczenia oferty:

a) Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

 • Cena — 40 pkt.
 • Test kwalifikacyjny — 60 pkt.

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.

b) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium.

Kryterium 1

Cena ofertowa – 40pkt.

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną netto za 1 godzinę wykonywania przedmiotu zamówienia otrzyma 40 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:

C = Cmin/CO x 40pkt.

 • C = liczba punktów jakei otrzyma oceniana oferta za kryterium „cena”.
 • Cmin- Najniższa oferowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia za godzinę spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert.
 • CO – cena za godzinę ocenianej oferty.

Kryterium 2

Wynik testu – 60 pkt

Oferent, który uzyska maksymalną ocenę wszystkich elementów testu – otrzyma 60 pkt.

Za test można będzie uzyskać minimum 0 – maksimum 60 pkt.

Liczba punktów uzyskanych za test będzie stanowić liczbę punktów uzyskanych za kryterium wyniku testu.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa do dnia 10 września 2013 r. do godz. 10ej.
 2. Oferty przesyłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane
 3. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu.

Na kopercie/ opakowaniu należy umieścić: Imię i nazwisko, adres, telefon Wykonawcy i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania:

Zapytanie ofertowe 1/2013. Oferta na świadczenie usług audytora technicznego w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”. Nie otwierać przed dniem 10.09.2013 r. godz. 10.00.

12. Warunku udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym:

 • znajomość HTML i CSS w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
 • znajomość standardów WCAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/WCAG/) oraz standardów sieciowych HTML,
 • atutem będzie bardzo dobra znajomość HTML, CSS i Java Script,
 • doświadczenie w tworzeniu serwisów internetowych na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • znajomość standardów WCAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/WCAG/) oraz standardów sieciowych HTML,
 • ogólna orientacja w kwestii dostępności serwisów internetowych,
 • dokładność i terminowość,
 • schludność w tworzeniu dokumentacji (Word),
 • doskonała organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy z kilkuosobowym zespołem podwykonawców,
 • wysoką komunikatywność i zdolności przekładania trudnych, technicznych informacji na prosty język,
 • znajomość języka angielskiego (umożliwiająca lekturę tekstów technicznych),
 • doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami,
 • umiejętności negocjacyjne i perswazyjne.

13. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

 1. Aktualne CV (Curriculum vitae) uwzględniające informacje odnoszące się do ww. warunków oraz adres e-mail.
 2. Portfolio — opis zrealizowanych usług w zakresie dostępności i tworzenia serwisów internetowych.
 3. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

14. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
  1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 2. Oferta winna zawierać:
  1. Nazwę oferenta
  2. Kwotę netto i brutto za godzinę świadczenia usługi
  3. Oświadczenia oferenta:
   1. o zapoznaniu się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszeniu do niego żadnych zastrzeżeń;
   2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
   3. o zobowiązaniu się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w przypadku wyboru oferty;
   4. o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych ze Zleceniodawcą ( zgodnie z zał.2)
   5. o zgodzie na przeprowadzenie testu wiedzy i kwalifikacji komunikacyjnych w dniach 12-13 września w Warszawie, ul. Andersa 13.
  4. Dokumenty wymienione w pkt. 13 ( CV, port folio, ew. orzeczenie o niepełnosprawności)
  5. W przypadku składania oferty przez Firmę, należy przedłożyć wykaz osób wraz z ich dokumentami wymienionymi w pkt 13.

15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi Wykonawcami:

Jakub Dębski, mail: jakub.debski@integracja.org, Tel. 519066486

16. Termin związania ofertą:

13.10.2013 r.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

 1. Przedstawienie danych, w formie aktualnego oświadczenia , dla celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego.
 2. Przedłożenie oświadczenia o wykonywaniu/niewykonywaniu zadań w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz nie przekraczaniu 240 h pracy miesięcznie).
 3. Przedłożenie oświadczenia o zatrudnieniu/braku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL.

18. Uwagi końcowe:

 1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zleceniodawcy w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Zleceniodawca wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
 4. Ofertę oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
 6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji.
 7. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru.
 8. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
 9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
 10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zleceniodawcę od postępowania ofertowego.
 11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zleceniodawcy przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
 12. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 13. Terminy testu ustalane będą z Oferentami, których Oferty nie zostaną odrzucone, w dniu otwarcia ofert.
 14. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

19. Unieważnienie postępowania:

Postępowanie może zostać unieważnione z ważnych powodów niezależnych od Zamawiającego. Oferenci zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania drogą pisemną.

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

20. Odbiór zamówienia i płatność:

Płatności będę dokonywane za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywana będzie usługa. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy oraz zatwierdzenie karty czasu wykonywanych w danym miesiącu zadań.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia jest PLN.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pełny tekst oferty oraz wymienione w ogłoszeniu załączniki, dostępne są na stronie: http://dostepnestrony.pl/praca-dla-audytora-dostepnosci/

2177 total views, 1 today Drukuj ofertę pracy