UX/UI Designer

Janmedia Interactive Sp. z o.o. Etat  Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska

Opis oferty pracy

UX/UI De­si­gner

Ch­cesz pro­jek­to­wać apli­ka­cje we­bo­we, któ­rych uży­wa­ją set­ki ty­się­cy osób? Umiesz być prze­wod­ni­kiem w świe­cie uży­tecz­no­ści i lu­bisz pra­cę z klien­tem? Jed­no­cze­śnie po­cią­ga Cię gra­fi­ka i umiesz pro­jek­to­wać nie­stan­dar­do­we, do­pra­co­wa­ne kre­acje gra­ficz­ne?  Masz gło­wę peł­ną po­my­słów oraz uwiel­biasz eks­pe­ry­men­to­wać z kre­acją? Do­łącz do nas!

 

Cze­go szu­ka­my?

 • mi­ni­mum dwu­let­nie­go do­świad­cze­nia z za­kre­su UX/UI de­si­gnu po­twier­dzo­ne­go port­fo­lio pro­jek­tów
 • umie­jęt­no­ści zbie­ra­nia i ana­li­zo­wa­nia wy­ma­gań klien­ta oraz pre­zen­to­wa­nia za­pro­jek­to­wa­nych roz­wią­zań
 • do­świad­cze­nia w pra­cy warsz­ta­to­wej z klien­tem
 • do­brej zna­jo­mo­ści pro­gra­mów ta­kich jak Axu­re, Pho­to­shop, Il­lu­stra­tor
 • umie­jęt­no­ści pro­jek­to­wa­nia ma­kiet i za­awan­so­wa­nych pro­to­ty­pów
 • wy­czu­cia es­te­ty­ki i zna­jo­mo­ści naj­now­szych tren­dów z za­kre­su web de­si­gnu
 • do­świad­cze­nia z za­kre­su pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go apli­ka­cji we­bo­wych i mo­bil­nych
 • du­żej wie­dzy z za­kre­su UX
 • zna­jo­mo­ści za­gad­nień HCI, UCD, RWD
 • szyb­kie­go ge­ne­ro­wa­nia po­my­słów i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów pro­jek­to­wych
 • umie­jęt­no­ści two­rze­nia ra­por­tów i pod­su­mo­wań
 • ko­mu­ni­ka­tyw­no­ści, umie­jęt­no­ści pra­cy ze­spo­ło­wej, za­an­ga­żo­wa­nia i
  po­zy­tyw­ne­go na­sta­wie­nia
 • chę­ci dzie­le­nia się wie­dzą na na­szym blo­gu we­bu­sa­bi­li­ty.pl
 • go­to­wo­ści do wy­stą­pień pu­blicz­nych (kon­fe­ren­cje, we­bi­na­ria, szko­le­nia w cha­rak­te­rze pro­wa­dzą­ce­go)
 • zna­jo­mo­ści ję­zy­ka an­giel­skie­go w mo­wie i pi­śmie

 

Ce­ni­my

 • wie­dzę­/do­świad­cze­nie zwią­za­ne z ba­daw­czy­mi aspek­ta­mi UX
 • zna­jo­mość me­to­dy­ki Scrum

 

Ofe­ru­je­my:

 • za­trud­nie­nie w ra­mach umo­wy b2b, chy­ba że za­le­ży Ci na in­nej for­mie współ­pra­cy
 • sys­tem pre­mio­wy
 • ela­stycz­ne go­dzi­ny pra­cy
 • moż­li­wość pra­cy zdal­nej
 • pra­cę przy pro­jek­tach dla roz­po­zna­wal­nych ma­rek
 • nie­kor­po­ra­cyj­ną at­mos­fe­rę,
 • re­al­ny wpływ na spo­sób w ja­ki bę­dziesz re­ali­zo­wać za­da­nie
 • pra­cę w biu­rze z do­stę­pem do ogro­du i pysz­ną ka­wę 🙂

Chę­t­nie za­­po­­zna­­my się z ka­ż­dą apli­­ka­­cją, je­d­no­­cze­­śnie in­­fo­r­mu­­je­­my, że sko­n­ta­k­tu­­je­­my się z wy­­bra­­ny­­mi ka­n­dy­­da­­ta­­mi. Dzię­­ku­­je­­my!

Dołącz do nas

Aplikuj przez link podany poniżej, jeżeli chcesz już wkrótce spotkać się z nami na rozmowie rekrutacyjnej
i otrzymywać informacje o kolejnych rekrutacjach

https://www.janmedia.pl/uxui-designer.xml

Zgłoszenie online

Wyślij zgłoszenie

Data publikacji: 9 Lip 2018

86 total views, 4 today Drukuj ofertę pracy